Mapa portalu
Logo Partner w Leczeniu Ran
Nasz profil na FB

Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.partnerwleczeniuran.pl

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem portalu internetowego www.partnerwleczeniuran.pl jest:

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Żeromskiego 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS0000151009. 
NIP: 731 000 49 93, REGON: 471042226.

2. Portal jest źródłem wiedzy medycznej na najwyższym poziomie pochodzącej z dzieł medycznych, stanowiących podstawowe wydawnictwa referencyjne z zakresu nauk medycznych oraz uznanych autorytetów, w tym między innymi:

- encyklopedycznego słownika medycznego angielsko-polskiego,

- podręczników akademickich

- angielsko-polskiego słownika terminów biostatystyki klinicznej,

- atlasu anatomii

- wydawnictw własnych

- doświadczenia i opinii pracowników medycznych

- i innych.

Portal jest adresowany przede wszystkim do osób pragnących uzyskać i pogłębić swoją wiedzę na temat m.in. leczenia ran.

3. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Portalu.

 

4. Poprzez fakt korzystania z Portalu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

5. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści naruszających niniejsze postanowienie. Użytkownik akceptuje uprawnienie administratora Portalu do usuwania treści, jakie w ocenie administratora Portalu naruszają niniejsze postanowienie.

 

II. Warunki techniczne

1. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika:

- hardware,

- połączenia z siecią Internet,

- przeglądarki internetowej,

- innego oprogramowania wymaganego dla korzystania z wybranych usług.

 

2. Portal nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie systemów telekomunikacyjnych, jak również oprogramowania zainstalowanego na komputerze Użytkownika.

III. Rejestracja użytkowników

1. Użytkownikami Portalu są osoby pełnoletnie, które korzystają z ogólnodostępnej części Portalu bez rejestracji.

 

2. Prawo do korzystania z Portalu www.partnerwleczeniuran.pl mają osoby pragnące pogłębić swoją wiedzę w zakresie przezentowanym przez Portal, jak i osoby zawodowo związane z systemem ochrony zdrowia, tj. lekarze, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki, technicy i ratownicy medyczni, laboranci oraz inni pracownicy placówek medycznych, a także studenci uczelni medycznych, pracownicy wydawnictw, firm medycznych i farmaceutycznych. Na łamach Portaluwww.partnerwleczeniuran.pl mogą być publikowane materiały zawierające m.in. informacje o produktach podlegających refundacji, wydawanych również na podstawie recepty.

 

3. Użytkownik jest zobowiązany wpisać prawdziwe dane w formularzu kontaktowym

 

IV. Ochrona danych osobowych użytkowników portalu

1. Korzystając z Portalu www.partnerwleczeniuran.pl Użytkownik wyraża zgodę na krótkotrwałe przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) przez PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151009. 
NIP: 731 000 49 93, REGON: 471042226, w celach związanych z korzystaniem z portalu internetowegowww.partnerwleczeniuran.pl, wymianą korespondencji drogą poczty elektronicznej, prowadzeniem rozmowy za pośrednictwem komunikatora tekstowego, oraz przesyłaniem treści reklamowych i informacji handlowych Użytkownikom Portalu.

2. Dane osobowe Użytkownika wymagane do celów kontaktowych nie są przetwarzane, trwale gromadzone ani udostępniane osobom trzecim.

3. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia.

 

V. Newsletter

 

1. Korzystając z Portalu, Użytkownik wyraża zgodę na bezpłatne otrzymywanie za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji (newsletter) wysyłanych przez Portal, związanych z działalnością Portalu.

 

2. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania newslettera.

VI. Prawa autorskie i pokrewne

1. Prawa do Portalu, prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, materiałów multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji programistycznych generujących i obsługujących strony Portalu są zastrzeżone na rzecz PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151009. NIP: 731 000 49 93, REGON: 471042226., lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych - są udostępniane na stronach Portalu.

 

2. Portal, jak również każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211).

 

3. Korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów lub baz danych.

 

4. Wykorzystanie materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych, zdjęć, baz danych i aplikacji oraz innych elementów zawartych w Portalu, w celach edukacyjnych lub naukowych albo innych celach niekomercyjnych wymaga zezwolenia od administratora Portalu.

 

5. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu w całości lub części w celach komercyjnych.

 

6. Dostarczając i zamieszczając na Portalu jakiekolwiek treści, Użytkownik przenosi bezpłatnie na PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o. z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151009. 
NIP: 731 000 49 93, REGON: 471042226 prawa autorskie do wykorzystywania tych treści na wszystkich polach eksploatacji według uznania „PAUL HARTMANN Polska" Sp. z o.o. z siedzibą: 95-200 Pabianice, ul. Partyzancka 133/151, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia Sądzie Gospodarczym XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151009. NIP: 731 000 49 93, REGON: 471042226

 

VIII. Prawa portalu

1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone przez Użytkowników treści niezgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.

 

2. W ramach serwisu dostępne jest forum dyskusyjne. Portal nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji nie pochodzących od redakcji Portalu, a publikowanych przez Użytkowników na forum. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania/edycji wiadomości naruszających przepisy obowiązującego prawa, wiadomości mających charakter reklamowy, wiadomości niezwiązanych z głównym tematem wątku, w którym zostały umieszczone, wiadomości o obraźliwym charakterze.

3. Treści zawarte w Portalu należy traktować jako ogólne informacje mówiące o danym zagadnieniu i w żaden sposób nie mogą być brane za jedynie słuszny kierunek terapii lub zastąpić opinii lekarza prowadzącego bądź innej osoby odpowiedzialnej za stan zdrowia Użytkownika bądź osoby co do której mają zastosowania.

4. Portal zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych. Jednocześnie Portal nie ponosi odpowiedzialności za formę i treść informacji i materiałów o charakterze reklamowym, zamieszczanych na łamach Portalu.

 

 

6. Portal zastrzega sobie prawo do używania mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb.

 

7. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania Regulaminu na stronach Portalu.

IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje Użytkownika z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portalu.

 

2. W przypadkach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.